De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, IKEM Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret har tagit del av den rubricerade promemorian och vill framföra följande.