vindkraft

Remiss – Kommuner behöver bättre incitament för vindkraft

Industrins omställning och nya industrisatsningar i Sverige förväntas leda till en ökning av industrins elbehov med 70 TWh mellan 2023-2030 enligt en färsk studie från SKGS. Enligt samma studie kan energibalansen i Sverige upprätthållas förutsatt att utbyggnaden av vindkraft på land fortsätter på samma nivå som idag, det vill säga en ökning med 5,4 TWh per år mellan 2025-2030. Tyvärr ser utbyggnadstakten för landbaserad vindkraft ut att avta kraftigt efter 2025 där den främsta orsaken är att kommuner inte tillstyrker vindkraftsprojekt. Det behövs därför starkare incitament för både närboende och kommuner att tillstyrka vindkraftsetableringar och därutöver skulle bestämmelserna kring det kommunala vetot behöva ses över. Om vetot ska vara kvar behöver det meddelas tidigare och en tillstyrkan måste vara bindande under en viss tid.

Kostnader vid tröskeleffekter måste bäras av producenterna

SKGS avstyrker båda de lösningar som Ei föreslår avseende permanent lösning av den så kallade tröskeleffektsproblematiken.

SKGS anser vidare:
• Att elproducenterna bör betala samtliga kostnader vid anslutning
• Att dagens övergångslösning bör kunna gälla fram till 2020
• Att det i nuläget inte behövs ytterligare premiering av vindkraft
• Att Ei:s förslag riskerar att störa Energikommissionens arbete
• Att den elintensiva industrin borde ha getts möjlighet att ingå i Ei:s grupp av marknadsaktörer

Ge elproducenterna fritt spelrum

Vindkraft eller kärnkraft, vattenkraft eller kraftvärme? Vilket slags elproduktion som hör framtiden till avgörs till stor del av Energikommissionen. Men är det viktiga verkligen att ledamöterna kommer överens om en helt ny energipolitik? Vore det inte smartare att utgå från de pusselbitar vi redan har? SKGS energidirektör Anna Holmberg varnar för att radikala omsvängningar och för stora satsningar på enskilda energislag kan få allvarliga konsekvenser för framtidens elproduktion.