Sammanfattning

SKGS:

  • kan se kraftbalansmässiga fördelar med förslaget om att höja kvotplikten med 75 TWh men skulle önska att Energimyndigheten samtidigt tydliggör att detta faktiskt innebär en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet.
  • delar inte Energimyndighetens bedömning när det gäller risker för påverkan på måluppfyllelse i elcertifikatssystemet till följd av implementering av ramvattendirektivet.
  • föreslår en översyn och framtagandet av ett gemensamt regelverk som möjliggör tilldelning av elcertifikat till ny elproduktion i såväl Sverige som Norge under några år efter målåret 2020.
  • tillstyrker förslaget att torven även fortsatt ska vara elcertifikatsberättigad.
  • anser att även utnyttjandet av restenergier för elproduktion ska vara elcertifikatberättigande.
  • anser att det är en förutsättning att konkurrensutsatt elintensiv industri är fortsatt undantagen kvotplikt.

Ta del av hela yttrandet