04 maj, 2016

Nyheter

Baylan: riskfyllt att inte ställa om elsystemet i tid

Regeringens beslut om kärnkraften är historiskt och det svenska elsystemet ska ställas om för att minska världens utsläpp – inte Sveriges. Det var några av beskeden när energiminister Ibrahim Baylan (S) inledde SKGS vårmöte 2016.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) inledde SKGS vårmöte 2016 med att beskriva hur dagens stabila elsystem innebär en gynnsam position att utgå ifrån när systemet ska ställas om. Han anser dock att debatten fokuserar väl mycket på elproduktion, trots att användningen är lika viktig. Sveriges BNP har till exempel fördubblats sedan 1980- talet, men förbrukningen av el och energi har inte stigit i samma utsträckning. Det visar, enligt ministern, att förändring på energiområdet kan vara mycket positivt. Han kom dock snabbt in på kärnkraftens utmaningar:

– Vi befinner oss i en allvarlig situation. Kärnkraften står för 35 procent av vår el. Nu fasas fyra av tio reaktorer ut samtidigt som det pågår en diskussion om de övriga reaktorernas framtid. Kraftägarna ställer sig frågan: Är investeringen i oberoende härdkylning värd att genomföra eller inte?

Ibrahim Baylan menar, mot bakgrund av det pressade läget för kraftproducenterna, att det är angeläget att få till en bred överenskommelse som garanterar smidig utveckling, leveranssäkerhet, hållbarhet och konkurrenskraftiga priser. Han anser dock att Energikommissionen måste ha en klar färdriktning för framtidens elsystem innan man presenterar sitt förlag. För det krävs lösningar på alla delar i energisystemet: tillförsel, överföring, lagring och användning. Därför vänder han sig mot kraven på att behandla enskilda frågor på energiområdet utanför Energikommissionen:

– Det blir allt mer diskussion om energisektorn i medierna. Det är rop på att göra något nu. Det kan säkert finnas en del klokskap i det. Jag vill hålla fast vid det jag sagt: När vi tillsatte Energikommissionen var det för att utvärdera hela systemet – då bör man inte rycka ut en enskild fråga (likt effektskatten, reds. anm.) och säga ’att det här gör vi, men inte så mycket mer’. Det skulle begränsa många av de utvecklingsmöjligheter som finns. Det skulle drabba jobben och tillväxten i vårt land.

SKGS energidirektör Anna Holmberg pressade energiministern under den följande frågestunden, särskilt vad gäller det framtida elsystemets kostnad. Hon hänvisade bland annat till de beräkningar som konstaterar att omställningen kan kosta 150-200 miljarder kronor. Det skulle kunna innebära kostnadsökningar på 70 miljarder kronor för svensk basindustri och många företag är oroliga för den framtida kostnaden för el. Anna Holmberg frågade ministern om han anser att det är samhällsekonomiskt försvarbart att ersätta den stabila och utsläppsfria elproduktion vi har idag?

– Jag tror att framtidens elpriser kommer att vara i paritet med övriga länder och alla begriper att det här är investeringar som behövs. När Energikommissionen lägger fram sitt förslag ska en konsekvensanalys presenteras. 200 miljarder kan låta som mycket pengar men om man utvecklar systemet över decennier så blir det kostnadseffektivt.

Anna Holmberg kommenterade även regeringens utspel om att kärnkraften ska fasas ut till senast 2036. Hon vände sig särskilt mot regeringens påstående att omställningen av elsystemet ska genomföras för klimatets skull, eftersom den svenska elproduktionen redan är utsläppsfri till 98 procent. Energiministern parerade genom att påpeka att den globala energisektorn är den största källan till världens CO2-utsläpp. Därför skulle 100 procent förnybart globalt vara bra för klimatet, även om det inte påverkar utsläppen eller energiproduktionen i Sverige.

Ibrahim Baylan bedyrade dessutom att kärnkraften inte kommer att stängas genom politiska beslut 2036. Han beskriver istället utspelet om kärnkraften som regeringens samhällsekonomiska bedömning över hur lång tid dagens reaktorer kan tänkas vara lönsamma för ägarna. Han menade även att kritikerna har missat den verkliga nyheten i regeringens utspel:

– Regeringens utspel om kärnkraften är historiskt: för första gången lägger vi tidigare strider bakom oss. Kärnkraften blir en apolitisk fråga eftersom vi öppnar för ny kärnkraft. Regeringen avser inte att stänga några reaktorer.

Ministern kastade dock in en brasklapp eftersom han samtidigt konstaterade att det inte kommer att byggas ny kärnkraft med de villkor som finns idag. Han slog även ett slag för en snabb omställning av elsystemet medan dagens kärnkraft fortfarande är i drift. Om systemet ställs om efter att dagens baskraft fasats ut, tar man enligt ministern en stor risk med den svenska elförsörjningen, eftersom det tar lång tid att planera och bygga nya kraftverk.

Anna Holmberg avslutade med att hänvisa till energiministerns löfte om att komma med ett besked om effektskatten i mitten av maj. Det är samtidigt som Miljöpartiet håller sin kongress, som bland annat kan leda till att partiet byter språkrör. Hinner riksdagspartierna göra upp innan dess?

– Det påverkar inte Energikommissionens verksamhet. Om vi kommer överens snart eller inte beror på hur stor viljan är hos partierna, men det hänger också på viljan hos industrin och energibranschen, avslutade Ibrahim Baylan.