18 mars, 2014

Debattartiklar

”Dags dra igång framtidens elförsörjning”

Ny Teknik 22 februari 2014: Nu tar vi saken i egna händer och tillsätter en utredning om hur industrins energiförsörjning ska tryggas i framtiden, skriver Lina Palm, Energidirektör vid SKGS.

Om 20 år befinner sig Sverige i slutspurten av en omfattande stängning av kraftverk. Då har de kärnkraftreaktorer som bedöms ha en 50-årig teknisk och ekonomisk livslängd upphört att producera el. De reaktorer som klarar av 60 års produktion har som mest några få år kvar i bruk. Dessutom har dagens vindkraftverk tjänat ut.

Sammantaget innebär det ett dramatiskt bortfall av svensk elproduktion. Nu måste beslutsprocesserna inledas om de nya kraftverk som ska byggas.

Detta är utgångspunkten för den utredning om alternativ för ny baskraft som SKGS tillsatte förra veckan. Det svenska näringslivet har länge efterfrågat en politiskt tillsatt utredning om vad som kommer ske när den kärnkraft vi har i dag försvinner. Men det saknas tyvärr politiskt initiativ i frågan och därför tar vi nu saken i egna händer.

Svensk industri behöver tillförlitlig och hållbar elförsörjning. Därför bejakar vi alla typer av investeringar i produktionskapacitet som bidrar till ett energisystem med konkurrenskraftiga priser, försörjningstrygghet och god miljöprestanda.

En del av den elproduktion som upphör kommer ersättas med ny vindkraft. Men för att säkerställa ett konkurrenskraftigt system behövs också omfattande investeringar i ny baskraft – elproduktion som är oberoende av väder och vind, har möjlighet till en hög och jämn produktion, är beständig över lång tid och som ger el som kan distribueras till brukarna till rimliga kostnader.

Av de alternativ som står till buds för ny baskraft så är det ersättningskärnkraft och gasturbiner som bäst uppfyller kravet på konkurrenskraftiga kostnader, enligt den rapport om kostnader förknippade med olika energikällor som EU-kommissionen publicerade i december 2013.

Med riksdagsbeslutet om energipolitiken 2010 slogs en beslutsprocess för ny kärnkraft fast. En ansökan om att få uppföra en ny anläggning ska prövas enligt kärntekniklagen av Strålsäkerhetsmyndigheten. Mark- och miljödomstolen ska pröva en ansökan enligt miljöbalken. Berörd kommun ska ta ställning enligt plan- och bygglagen. Även när det gäller nya gaskraftverk är det miljöbalken samt plan- och bygglagen som vägleder tillståndsprövningar.

Vissa ramar är således givna, men det finns många utestående frågor, bland annat vilka typer av kostnader och miljöaspekter som är förknippade med de olika alternativen. Hur infrastrukturen för att föra ut kraften till marknaden ska ordnas är en öppen fråga, då det inte finns någon given plats för gaskraftverk som i fallet med kärnkraftverk.

Tillståndsprocessernas ledtider behöver klargöras och det bör kartläggas hur lång tid det förväntas ta att uppföra nya kraftverk. Allt detta och ytterligare aspekter på den nya produktionskapaciteten behöver utredas. Därför har vi utsett Jöran Hägglund, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet, att leda utredningen.

Lina Palm
Energidirektör vid SKGS, basindustrins samarbete i energifrågor