29 september, 2022

Debattartiklar

Debatt – ”Ett snabbt ingripande från EU är nödvändigt”

Att hushålla med elen kommer att bli nödvändigt även i Sverige. Men svensk industri är inte betjänt av absoluta tak på elanvändningen, som riskerar att hindra nyinvesteringar, menar Johan Bruce, verksamhetsansvarig för basindustrins energisamarbete SKGS. Mycket är på spel när EU:s energiministrar möts, skriver han på Second Opinion.

SKGS skriver idag på Second Opinion inför fredagens extrainsatta energiministermöte att de höga elpriserna hotar svensk och europeisk industris konkurrenskraft, och gör ett snabbt ingripande från EU, såväl som nationella myndigheter, nödvändigt.

Från den elintensiva basindustrins sida vill vi betona behovet av en storskalig utbyggnad ny elproduktion. Om inte mer el görs tillgängligt på marknaden är det omöjligt att lösa den energikris som riskerar att slå undan benen för europeisk industri.

EU-kommissionen föreslår ett besparingsprogram med obligatoriska mål. Det är naturligtvis bra att öka allmänhetens krisinsikt genom att inskärpa behovet av att hushålla med elen. Men för basindustrin innebär elbesparingar i den storleksordningen i praktiken sänkt produktion.

Svensk industri är inte betjänt av absoluta tak på elanvändningen, som riskerar att hindra nyinvesteringar och industrins klimatomställning som är beroende av el för fasa ut fossil energi i tillverkningsprocesserna.

De lättnader i statsstödsreglerna som kommissionen vill genomföra ger medlemsländerna möjlighet att avgöra hur stöd bäst utformas. Det är bra, men det innebär också att Sverige måste se till att svensk industri inte får sämre villkor än industrin i konkurrentländerna.

På den nationella nivån har vi i Sverige även möjlighet att snabbt återbetala medel från de kapacitetsavgifter som elanvändarna redan betalat till Svenska kraftnät när prisskillnader uppstår mellan elprisområden.

Läs hela debattartikeln på Second Opinion