19 augusti, 2015

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS över rapport ”Havsbaserad vindkraft”

SKGS avstyrker förslaget om ett särskilt stödsystem för havsbaserad vindkraft. SKGS anser: *Att det regeringsuppdrag, som utgör grund för rapporten, är olyckligt formulerat *Att frågan om framtida villkor för elproduktion – oavsett tekniklösning - bör beredas inom energikommissionen *Att rapporten inte tillräckligt väl belyser den påverkan dess förslag skulle ha på hela elsystemet och på effektbalansen *Att rapportens förslag inte är teknikneutralt och därför riskerar att snedvrida marknaden *Att den samhällsnytta som kan uppnås vid implementering av rapportens förslag inte uppväger kostnaderna *Att rapportens uppskattningar av framtida elpriser kan ifrågasättas

Ladda ner och läs hela remissyttrandet här.