08 juli, 2005

Remissyttranden

”Skäligt pris på fjärrvärme” och ”Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden”

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betr. SOU 2004:136 "Skäligt pris på fjärrvärme" och SOU 2005:33 "Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden". SKGS som representerar de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret vill framföra följande synpunkter på rubrikens två rapporter.

Sammanfattning

• Fjärrvärme är en bra uppvärmningsform
• Tredjepartstillträde måste utredas vidare
• Över tiden stabila styrmedel
• Ett ärende skall kunna lämnas till Fjärrvärmenämnden även om endast en part önskar detta.
• Undantag från kommunala lokaliseringsprincipen bör göras för fjärrvärmenät.
• Standardisering behövs inom fjärrvärmesektorn
• Ingen partssammansatt fjärrvärmenämnd.
• Inga obligatoriska krav på energikälla

Först och främst vill vi poängtera att fjärrvärme är en bra uppvärmningsform för såväl bostäder och lokaler som industrilokaler. Den har bidragit till en bättre miljö i våra tätorter och den effektiviserar vår energianvändning genom att bl.a. ta tillvara restenergi från industriella processer, elproduktion och sopförbränning. Det finns dock ett konkurrensförhållande mellan de tre värmekällorna; lokaliseringen av alla tre sker helst i tätort eller dess närhet och värmebehovet är ofta mindre än tillgången.

Vi anser att det måste vara i fjärrvärmebranschens intresse att själva finna former för att vara en attraktiv aktör på värmemarknaden. I detta ligger bl a att ha en god dialog med kunder och möjliga värmeleverantörer, hålla attraktiva priser och utveckla verksamheten på ett effektivt och miljöanpassat sätt som samtidigt ger en trygghet åt konsumenterna.

Tredjepartstillträde bör utredas vidare Lägre fjärrvärmepriser kan erhållas genom användning av restenergier. Dagens situation med fjärrvärmenäten som lokala monopol fungerar ofta bra när det gäller leverans av värme från industrier. Pris- och leveransdiskussionerna sker dock på olika villkor mellan nätägaren och företaget och tar ofta lång tid. I slutbetänkandet behandlas möjligheterna för andra aktörer att agera via fjärrvärmebolagens nät, s k tredjepartsaccess (TPA).

Utredningen påvisar skäl för att förbättra leverantörernas ställning men avvisar förslaget att införa TPA. Vi anser att trots de invändningar som utredningen framför borde ett införande av TPA övervägas som ett sista steg när leverantörer av restenergi och fjärrvärmeföretagen inte kommer överens. Tredjepartstillträde måste därför utredas vidare.

Många företag är intresserade av att öka leveranserna av restenergi till fjärrvärmenäten eller att börja leverera. TPA kan vara ett medel för att nå ökad konkurrens om utbudet av fjärrvärme och ökad användning av restenergi. Det borde dessutom finnas möjlighet till lägre fjärrvärmepriser eftersom Energimyndigheten i sin senaste fjärrvärmerapport anser att användning av restenergier är en orsak till att vissa kommuner har lägre priser.

Stabila villkor

Under de senaste decennierna har ett flertal förändringar i skatte- och bidragssystem haft en avgörande betydelse för med vilka bränslen och teknik som används i värme-produktionen. Även andra styrmedel som t ex förbudet att deponera brännbart avfall påverkar värmeproduktionen. Ibland har stora förändringar skett under kort tid med stora omställningskostnader som följd vilket i sin tur belastat kunderna. Staten bör fortsättningsvis skapa stabila villkor för branschen och därmed även för kunderna. Denna aspekt på fjärrvärmepriset har inte behandlats av utredningen.

Medling

Utredningens förslag om att båda parter ska vara överens vid medling förbättrar inte dagens situation. Om förslaget genomförs måste det räcka med att en part önskar medling för att fjärrvärmenämnden ska ta upp ärendet.

Undantag från kommunala lokaliseringsprincipen Vi instämmer i utredningens förslag om ett begränsat undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. Fjärrvärmenät som omfattar mer än en kommun, kan ge en högre energieffektivitet än dagens system. Undantaget bör dock inte begränsas till att enbart gälla närliggande kommuner eftersom ett effektivt värmenät kan behöva omfatta flera kommuner inom en region.

Standardisering

Sverige ligger väl framme när det gäller användning av fjärrvärme och fjärrkyla. Mycket talar också för att fjärrvärme och fjärrkyla kommer att få ökad betydelse i fler länder framöver. Kunnandet om distribution av värme och kyla kan bli en svensk exportframgång. De utredningar som gjorts för att belysa fjärrvärmeverksamheten visar på stora skillnader i hur näten är byggda, drift och produktion. Vi anser att utredningen borde ha belyst möjligheterna till standardisering inom fjärrvärmemarknaden. Dagens skillnader mellan näten är ett av flera tekniska och affärsmässiga hinder för TPA och för hopkoppling av existerande nät, samt försvårar export av kunnandet.

Fjärrvärmenämnd

Utredaren vill se en partssammansatt nämnde (intressenter) kopplad till Energimyndigheten för att hantera konflikter mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Vi avvisar alla former av partslösningar.

Till hjälp för Fjärrvärmenämndens bedömning av skäligheten i priser föreslås att Energimyndigheten samlar in ekonomiska och verksamhetsnyckeltal från fjärrvärmebolagen. Detta förfarande skulle kunna utgöra ett första steg mot en prisreglering. Lönsamhet är bra och god lönsamhet i fjärrvärmeföretagen behöver inte stå i motsatsförhållande till rimliga priser. Vi avvisar därför helt detta förslag.

Inga obligatoriska krav

En kommun ska inte i något fall kunna införa krav på att fjärrvärme eller annan uppvärmningsform skall vara obligatorisk i ett område. Samtliga energiformer måste få konkurrera på lika villkor för att kunderna skall kunna få lägsta kostnad.

Stockholm den 8 juli 2005

För SKGS

Birgitta Lindblad Jernkontoret