05 juli, 2013

Aktiviteter

Växande industri i Sverige ger minskade utsläpp i världen

Under Almedalsveckan arrangerade SKGS ett seminarium vid namn "Växande industri i Sverige ger minskade utsläpp i världen". Deltog gjorde Mattias Johansson, Stabschef, Miljödepartementet och Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige.

Arrangör:

SKGS

Medverkande:

Astrid Kander, Professor ekonomisk historia, Lunds Universitet.

Mattias Johansson, Stabschef, Miljödepartementet.

Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige.

Sammanfattning:

Astrid Kander föredrog de två mer traditionella metoderna att mäta utsläpp av växthusgaser – produktionsmetoden och konsumtionsmetoden – samt sin egen metod, NEGA-metoden.

De mer traditionella måtten har flera fördelar, bland annat enkelhet och internationell jämförbarhet, men också flera nackdelar. Exempel på nackdelar är att produktionsmetoden inte tar hänsyn till konsumtionens klimatbelastning eftersom utrikeshandeln inte tas med i bilden och att konsumtionsmetoden är tämligen ungefärlig och dessutom att den inte innebär att det lönar sig att vara klimatsmart.

Med bakgrund av detta har Kander utvecklat en ny metod, NEGA-metoden, som tar hänsyn till både nivå och sammansättning av konsumtionen och dessutom till koldioxidintensiteten i exportproduktionen. NEGA-metoden innebär att länder fullt ut kan tillgodoräkna sig sina investeringar i ren teknik men också att de hålls ansvariga för sin samlade konsumtion. Metoden ligger därmed i linje med generationsmålets krav på att åtgärda de stora miljöproblemen i Sverige utan att orsaka ökade problem på andra håll i världen.

Det är bra för det globala klimatet att förlägga tung industri till Sverige och vi kan öka produktionen om vi gör det med koldioxidsnål teknik. Med NEGA-metoden blir de svenska koldioxidutsläppen mindre än hälften så stora jämfört med om man använder ett traditionellt konsumtionsbaserat mått. Sverige är klimatsmart, men kan bli ännu bättre!

Mattias Johansson talade på temat ”Klimatfärdplanen som hävstång för hållbarhetsarbete” och betonade bland annat det internationella omställningstrycket och att ekonomi och hållbarhet därmed jämkas samman. I till exempel Kina finns en mycket stor efterfrågan på miljöteknik, i takt med att den ekonomiska utvecklingen fått konsekvenser i form av föroreningar och tillgång på vatten.

Vidare föredrog Mattias Johansson vad som är på plats i Sverige vad avser ”Färdplan för nettonoll utsläpp av koldioxid år 2050”, men även vilka styrmedel som används. Satsningarna på forskning och innovation behöver öka och det behöver utvecklas styrmedel för marknadsintroduktion, inte minst för den tunga industrin. Mattias visade även exempel på det intensiva arbete på området som sker i många svenska industribolag, bland annat flera stora bolag inom basindustrin.

Ett sådant bolag är Borealis Sverige, vars VD Anders Fröberg, var nästa talare. Likt Astrid Kander påpekade Fröberg den globala klimatnytta som industriproduktion i Sverige gör. Därför är det centralt att industrins självklara ansvar för att vara med och lösa klimatutmaningen sker på ett sätt som inte äventyrar produktionen i Sverige. Svenska industribolag gör stor skillnad för att bekämpa såväl fattigdom som klimatproblem, bland annat genom produkter för elexport och vattenfrågor.