21 februari, 2022

Debattartiklar

Nyheter

Missvisande EU-statistik om industrins elkostnad

Svensk basindustris kostnad för el skiljer sig inte nämnvärt jämfört med elintensiv industri i de viktiga konkurrentländerna Finland, Frankrike och Tyskland. Det visar en analys av elkostnaden – den sammanlagda kostnaden för elpriset, nätavgifter, skatt och direkta stöd – som SKGS låtit Sweco utföra.

Hög med pengar

Sett till EU:s energistatistik ser svensk industri ut att ha unionens lägsta elkostnad. Endast Norge, som inte är ett EU-land, har lägre elkostnad. En närmare granskning visar dock att tysk industri inte alls betalar tre gånger mer för elen än svensk industri. Med hänsyn tagen till att elintensiv industri i andra länder inom EU får en rad nedsättningar av skatter och avgifter samt direkta stöd, jämnas prisskillnaderna ut.

– Elkostnaden är inte den konkurrensfördel som statistiken ger sken av. Den tar heller inte hänsyn till de stora prisskillnaderna inom Sverige. I södra Sverige, elområde SE4, är elkostnaderna högre än i Finland och Frankrike, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig för SKGS.

Sett till den faktiska kostnaden för elanvändningen är kostnadsläget i Sverige likvärdigt med det i Finland och Frankrike, och marginellt lägre än i Tyskland. Att notera är att dessa kostnader endast gäller för den elintensiva industrin. Andra tyska elkunder, som inte har rätt att göra avdrag, betalar mer i skatter och avgifter än de gör för el och nät.

Frankrike, som förlitar sig på kärnkraft, har haft mycket höga elpriser. Priset till elkunder är lägre där de kunnat köpa el från det statliga elbolaget EDF, till en reglerad tariff.

– SKGS förespråkar inte reglerade tariffer som ett sätt att sänka elkostnaderna, så som i Frankrike. Den tyska omställningen, med utfasning av moderna kärnkraftverk, som lett till höga elkostnader är direkt avskräckande. För svensk del måste vi satsa på ett elsystem som kan ger en hög och stabil produktion av fossilfri el till konkurrenskraftiga priser – utan behov av statlig manipulation med skatter och bidrag, säger Johan Bruce.

Sweco-rapporten visar tydligt att det är den sammanlagda elkostnaden som avgör industrins konkurrenskraft. Särskilt i södra Sverige, SE4, behövs mer elproduktion och ökad kapacitet i elnätet för att säkerställa elförsörjningen och industrins konkurrenskraft. SKGS utgångspunkt är att Sverige ska sträva efter att svensk industri – oavsett var i landet den ligger – ska ha konkurrensfördel av en konkurrenskraftig elkostnad.

– Att i Sverige slå sig till ro och tro att industrins konkurrenskraft tryggad med hänvisning till att elpriserna är högre i Europa håller inte för närmare granskning, säger Johan Bruce.

Rapporten hittar ni nedan