01 september, 2023

Remissyttranden

Remiss – En stärkt effektreserv måste innehålla efterfrågeflexibilitet

SKGS har yttrat sig om Rapporten ” Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden”. SKGS delar Svenska kraftnäts oro över effekttillräckligheten. På kort sikt behöver det ökade importbehovet hanteras med en utökad effektreserv som även innehåller efterfrågeflexibilitet. På längre sikt behöver effektreserven kompletteras eller ersättas med styrmedel som säkerställer att det finns tillräckligt med planerbar elproduktion, efterfrågeflexibilitet och energilager som deltar i den ordinarie marknaden för att klara en trygg elförsörjning till en konkurrenskraftig kostnad.

Källa Svk, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2023

En marknadsomfattande kapacitetsmekanism kommer troligtvis inte ensamt att vara tillräckligt för att ge incitament att investera i planerbar elproduktion, efterfrågeflexibilitet och engerilager. Den kommer att behöva kompletteras med andra åtgärder. En marknadsomfattande kapacitetsmarknad kan inte införas utan en omfattande konsekvensanalys

Dagens väldigt strikta regler för hur en kapacitetsmekanism ska hanteras och utformas har utformats innan insikten om en omfattande elektrifiering av samhället och före Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. I dagens situation behövs en större nationell frihet att utforma en kapacitetsmekanism och säkerställa en rimlig nationell självförsörjningsgrad av el. Att ändra dessa regler bör vara en prioritet för regeringen.

Om en marknadsomfattande kapacitetsmekanism införs anser SKGS att den bör ha följande egenskaper:

  • En kapacitetsmarknad bör vara tillräckligt långsiktig för att möjliggöra etablering av ny kärnkraft eller vätgaslager. Om en kapacitetsmekanism inte möjliggör dessa lösningar är den sannolikt överflödig.
  • SKGS delar uppfattningen att en centraliserad kapacitetsmekanism kan upphandlas av en TSO. Det mesta talar för en centraliserad kapacitetsmekanism om Sverige ska ligga i framkant och nå ett fastställt mål.
  • En kapacitetsmekanism finansierad av svenska elanvändare bör i första hand ska genera investeringar i Sverige, samtidigt som utländskt deltagande behövs som en säkerhetsventil för att hålla kostnaderna nere. Det kan krävas ändringar i EU-regelverket för att uppnå detta.
  • Det är rimligt att en kapacitetsmekanism är geografiskt uppdelad, och det bör finnas ett självförsörjningsmål för respektive elområde.
  • SKGS anser att det vid upphandlingen kan finnas en poäng att skilja på efterfrågeflexiblitet och produktion, och eventuellt även på olika kraftslag, för att säkra de funktioner som behövs för ett tillförlitligt elsystem.

Läs hela remissvaret nedan