16 oktober, 2013

Debattartiklar

Slutreplik: Måste se till största miljönyttan

SvD Opinion 15 oktober: Det svenska näringslivet liksom uppenbarligen Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna ser vattenkraften som mycket viktig för svensk elförsörjning, inte minst som en förnybar energikälla.

Frågan är bara hur man säkerställer att vi kan behålla den med så liten miljöpåverkan som möjligt och kanske till och med ökad produktion som generaldirektören för Energimyndigheten uttryckt förhoppning om så sent som i september i år.

Vi ifrågasätter inte att många vattenverksamheter behöver förnyas och uppgraderas. Vad vi kritiserat är att Vattenverksamhetsutredningens förslag är mycket långtgående med en bristande konsekvensanalys. Om problemet med den biologiska mångfalden kan lösas, som de tre organisationerna hävdar, genom att små mängder vatten leds förbi kraftverk finns det knappast något behov av att skapa ett system som i sin uppbyggnad i princip innebär att nästan alla kraftverk kan förlora sina tillstånd. Det borde då räcka att göra omprövningar enligt det nuvarande systemet. Redan idag kan myndigheterna nämligen kräva att omprövning sker av de villkor som verksamheterna måste leva efter. Men det sker ytterst sällan. Om man inte verkligen vill stänga vattenkraftverk finns det ingen anledning att förorda det system som utredningen föreslår.

Vattenverksamhetsutredningen liksom de tre organisationerna tycks mer intresserade av att det finns ett formellt beslut enligt miljöbalken snarare än hur man kan åstadkomma mesta möjliga miljönytta. I vissa fall vore det sannolikt bättre att rensa upp i andra vattendrag som till exempel växt igen. Men eftersom förslagen saknar konsekvensanalys är det svårt att se att de mycket långtgående förslagen i utredningen verkligen ger mesta miljönytta till lägsta samhällskostnad, i form av minskad förnybar och reglerbar elproduktion. Hållbarhet är, och måste vara, ett mycket vidare begrepp än enbart biologisk mångfald. Det innefattar förutom miljöhänsyn såväl ekonomisk som social hänsyn.

När Naturskyddsföreningen samt sportfiskare och älvräddare vill ha en långsiktigt hållbar vattenkraft håller vi därför med, men vi anser att för att kunna avgöra vad som är hållbart måste förslagens konsekvenser för ekonomi och välstånd också utredas.

JAN JOHANSSON
vd SCA och ordförande i SKGS, basindustrins Energisamarbete

ANNIKA LUNDIUS
vice vd Svenskt Näringsliv

Länkar

Slutreplik: Måste se till största miljönyttan
Replik: Vattenkraften bör bli långsiktigt hållbar
Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft