05 oktober, 2009

Remissyttranden

Koncessioner för el- och gasnät, slutbetänkande av Energinätsutredningen

De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret har fått SOU 2009:48, Koncessioner för el- och gasnät, slutbetänkande av Energinätsutredningen på remiss och vill framföra följande.

Er referens N2009/4748/E

SKGS samlar landets mest energiintensiva företag. Sammantaget står dessa företag för 400 000 arbetstillfällen och mer än 25 procent av landets totala exportvärde. Företagen är internationellt konkurrensutsatta och verksamheten utmärker sig genom långtgående förädling till högkvalitativa och specialiserade produkter. SKGS vill understryka vikten för våra företag av en säker energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser som en förutsättning för fortsatt tillväxt.

Ökad kostnadseffektivitet i nätverksamheten skall komma kunderna tillgodo

Utgångspunkten för regelverket kring nätverksamhet är att skapa förutsättningar för en effektiv nätverksamhet till så låg kostnad för kunderna som möjligt. Det konstateras i utredningen att förslagen leder till minskade resurskrav, sänkta kostnader och lägre tidsåtgång för myndigheter och nätkoncessionshavare. SKGS välkomnar sådan positiv och nödvändig utveckling. Att nämnda effektivitetsvinster uppstår är dock inte i sig tillräckligt för att motivera sammanläggning och samredovisning. Endast reella åtgärder vars kostnadsbesparande effekt faktiskt kommer kunderna tillgodo kan accepteras. Nätbolag strävar i likhet med andra näringsutövare att maximera vinsten av sin verksamhet. Till skillnad från de flesta andra näringsutövare är nätbolag skyddade från konkurrens eftersom deras verksamhet är faktiska och juridiska monopol. För kunderna är konsekvensen den att det inte finns någon alternativ leverantör. Det är lagstiftarens och övervakande myndighets uppgift att sätta press på nätbolagen att leverera en effektiv överföring till låga kostnader. Nätmyndigheten måste därför förfoga över såväl instrument som resurser för att effektivt kunna säkra kundernas intressen. Är så inte fallet blir resultatet en ren förmögenhetsöverföring och samhällsekonomisk ineffektivitet.

Samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad och kunders intresse av låga tariffer

Det konstateras i utredningen att en spänningshöjning inom ett lokalnätsområde kan leda till större kostnadsomfördelningar med påtagliga kostnadsökningar för bl.a. stora elanvändare som följd. För den internationellt konkurrensutsatta energiintensiva industrin är detta ytterst allvarligt och skulle innebära ett hot mot tillväxt. Vid beslut om nätkoncession för område ska vid valet av högsta tillåtna spänning beaktas den spänning som kan förutses behövas för att driva nätet, hänsynen till miljön vid en framtida utbyggnad av ledningsnätet, säkerställandet av en samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad och inte minst konsekvenser för berörda kunder. SKGS menar att det tydligt ska framgå att sådana kostnadsökningar utgör ett hinder mot genomförande av spänningshöjning.

Tariffsättning och redovisning

Även föreslagna förändringar vad gäller redovisning kan leda till kostnadsökningar och negativa effekter för industrin, såväl inom ett koncessionsområde som genom överföring via regionnätstariffer till andra koncessionsområden. I likhet med vad som gäller i fallet med spänningshöjningar kan kostnadsökningen för en enskild kund bli påtaglig. Detta är uppmärksammat i förslaget om tidpunkt för tillämpning av enhetlig nättariff. SKGS menar dock att den föreslagna lösningen med infasning under 5 år av tarifförändring inte är någon lösning på en situation där industrins konkurrenskraft hotas av påtagliga kostnadsökningar till följd av rent administrativa åtgärder.

Stockholm den 5 oktober 2009

För SKGS
Mikael Möller
Plast- & Kemiföretagen

Ladda ner remissyttrandet (pdf)