03 februari, 2006

Remissyttranden

Redovisning av uppdrag till Statens energimyndighet

Slutredovisning av uppdrag till Statens energimyndighet att redovisa operativa delmål, mätbara mål och indikatorer för uppföljning av insatserna, samt att redovisa den fortsatta konkretiseringen och tillämpningen av de kriterier för prioritering som tidigare redovisats.

Er referens M2005/5782/E SKGS – Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet, har fått rubricerade redovisning för synpunkter. De i SKGS ingående organisationerna Skogsindustrierna, Jernkontoret, Plast- & Kemiföretagen och SveMin ansluter till de av Svenskt Näringsliv lämnade synpunkterna och vill därutöver föra fram följande.

Inom temaområdet ”energiintensiv industri” prioriteras insatser för ökad energieffektivisering i industrins processer. Närmare nämns projekt med tydlig energirelevans inom bl.a. skogsindustrin, järn- och stålindustrin och kemiindustrin. I redovisningen nämns effektiviseringsmöjligheter inom massatillverkning som öppnar för leverans av energi till omgivande samhälle. Vi vill i det sammanhanget även lyfta fram de flöden av restenergier som finns inom andra energiintensiva industrigrenar. Det finns inom detta område såväl tekniska utmaningar som regelrelaterade frågor, bl.a. frågan om incitament för tillkommande elproduktion och ökat utbyte med fjärrvärmesektorn, vilka är väl värda att vidare undersökas.

Det är positivt att det för industrin så viktiga effektiviseringsarbetet stöds aktivt genom programmet. Det ligger ett stort värde i att industrin och forskarvärlden arbetar i nära samverkan så att insatserna i programmet styrs till de områden inom vilka det föreligger verkliga behov och möjligheter till effektiva lösningar. Arbetet inom de utvecklingsplattformar som Energimyndigheten har initierat är centralt för denna behovsanalys. En relevant representation från den energiintensiva industrin är således central för att effektiviseringsåtgärder skall komma till stånd vilka främjar såväl industrins konkurrenskraft som samhället i stort. Vi förutsätter att det vidareutvecklings- och fördjupningsarbete som aviseras av Energimyndigheten kommer att intensifiera en bred samverkan med våra industrier.

Vi vill också poängtera vikten av att de nationella forskningsinsatserna inom den energiintensiva industrin är samstämda med de ”European Technology Platform” som utarbetats för ett antal branscher och som publicerats av Kommissionen. Detta skulle öka möjligheterna att få europeisk finansiering.

Stockholm den 3 februari 2006

För SKGS, Mikael Möller Plast- & Kemiföretagen

Ladda ner remissyttrandet (pdf)