04 maj, 2021

Remissyttranden

SKGS motsätter sig subventioner till havsbaserad vind

SKGS avstyrker förslaget att elproducenternas kostnad för att ansluta havsbaserad vindkraft ska minskas genom att Svenska Kraftnät ska bygga ut transmissionsnätet till havsområden där det finns förutsättningar för flera elproduktionsanläggningar.

Tillgång till en stabil elförsörjning till en konkurrenskraftig kostnad är viktigt för basindustrins konkurrenskraft idag och är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål med en bibehållen välfärd. Kostnadseffektivitet måste vara ett ledord i alla beslut som rör elförsörjningen. Storskaliga subventioner till enskilda kraftslag bidrar inte till ett kostnadseffektivt kraftsystem.   Kostnaden för havsbaserad vind försvinner inte med promemorians förslag. Istället vältras kostnaderna över på elanvändare och elproducenter på land. SKGS anser, liksom tidigare, att havsbaserad vindkraft ska bära sina egna kostnader, precis som andra kraftslag eller ny användning måste göra när de ansluter sig till elsystemet. Alla kraftslag ska stå för sina egna kostnader. Att upprätthålla denna princip i elsystemet är viktig, eftersom den är bas för att skapa tilltro till samhällsgemensamma lösningar.

Att investeringar i transmission för havsbaserad vind ska utvärderas på uppfyllelse av målet om 100 procents förnybar elproduktion till 2040 medan övriga investeringar ska utvärderas på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar kan bli mycket utmanande i praktiken. Det är till exempel oklart om ett sådant argument skulle hålla i tillståndsprocessen. Det är rimligt att alla investeringar i transmissionsnätet utvärderas efter samma kriterier, oavsett om de sker på land eller till havs.

I promemorian motiveras förslaget bland annat med att den havsbaserade vinden kan bidra med nyttor för det samlade elsystemet som inte är prissatta. Det är dock tveksamt om havsbaserad vind, som är variabel i sin natur, faktiskt kan bidra med dessa systemnyttor i någon större utsträckning. Systemnyttor bör istället premieras genom teknikneutrala ersättningsmodeller. Svenska kraftnät har ett pågående regeringsuppdrag att föreslå just sådana ersättningsmodeller för relevanta systemtjänster och ändringar i regelverk.

I konsekvensanalysen framgår det tydligt att det inte går att kvantifiera effekterna av förslaget. SKGS anser att det inte är rimligt att gå vidare med ett förslag där konsekvenserna inte är analyserade mer än på ett mycket övergripande plan.

Läs hela remissvaret nedan